Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ LĐTBXH mới ban hành thông tư (TT) liên tịch số 28/2012/TTLT – BGDĐT- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của QĐ số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18.8.2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đối với giáo viên mầm non (GVMN) có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Theo đó, GVMN (gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), đã có thời gian công tác trước năm 1995 tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, dân lập và bán công chưa chuyển đổi loại hình ( gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non).

Đối tượng trên có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 2 của QĐ số 45/2011/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là người được hỗ trợ), mỗi tháng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm người được hưởng hỗ trợ tham gia đóng BHXH tự nguyện. Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHXH đối với người được hưởng hỗ trợ  theo quy định tại TT liên tịch này.

Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện của người được hưởng hỗ trợ là số tháng thực tế làm GVMN trước ngày 1.1.1995 của người được hưởng hỗ trợ nhưng tối đa không quá 60 tháng. Cụ thể như sau: Trường hợp số tháng thực tế làm GVMN trước ngày 1.1.1995 của người được hưởng hỗ trợ nhiều hơn hoặc bằng số tháng cần đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm thì thời gian được hưởng hỗ trợ là số tháng cần đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm.

Trường hợp số tháng thực tế làm GVMN trước ngày 1.1.1995  của người được hưởng hỗ trợ ít hơn số tháng cần đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm thì thời gian được hưởng hỗ trợ là số tháng thực tế làm GVMN trước ngày 1.1.1995. Số tháng còn lại (không được ngân sách nhà nước hỗ trợ) do cá nhân tự đóng toàn bộ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm tham gia BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 1.10.2012. Chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện quy định tại TT liên tịch này được áp dụng từ ngày 5.10.2011.

 Số: 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH: Download

The deal came order essay online as most school districts are beginning to implement the bulk of the reforms mandated by the legislature in 1990, the same law that made mr.